Privacyverklaring

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en is nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Fit4life is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
voor paramedische zorgverlening;
voor doelmatig beheer en beleid;
Wilt u deel nemen aan ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting dan geeft u daar apart toestemming voor. Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener. Alle medewerkers binnen Fit4life hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:
Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronische) in te zien of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens.
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien.
Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden:
De medewerkers van Fit4life hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van behandelgegevens:

Als u een nieuwe zorgverlener kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe zorgverlener op de hoogte is van uw behandelgegevens. Uw behandelgegevens staan in uw patiƫntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude zorgverlener een overdracht maakt voor de nieuwe zorgverlener met daarin samen gevat de behandelgegevens van uw dossier. De oude zorgverlener doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand. U krijgt een kopie van deze overdracht mee en kunt deze aan uw nieuwe zorgverlener overhandigen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verordening 2016/679 van het Europees parlement 4.5.2016